నేడు గాంధీ జయంతి మరియు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి జయంతి సందర్బంగా పలు చోట్ల పూల మాలలు వేసి నివాళులు అర్పించడం జరిగింది.

నేడు గాంధీ జయంతి మరియు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి జయంతి సందర్బంగా పలు చోట్ల పూల మాలలు వేసి నివాళులు అర్పించడం జరిగింది.

నేడు గాంధీ జయంతి మరియు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి జయంతి సందర్బంగా పలు చోట్ల పూల మాలలు వేసి నివాళులు అర్పించడం జరిగింది.

నేడు గాంధీ జయంతి మరియు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి జయంతి సందర్బంగా పలు చోట్ల పూల మాలలు వేసి నివాళులు అర్పించడం జరిగింది.

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos